1. کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل 9300M
 2. کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800 Pro
 3. کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800S
 4. کیبورد و ماوس رپو مدل NX2000
 5. ماوس بی سیم رپو مدل M10 Plus
 6. ماوس بی سیم رپو مدل M160
 7. ماوس رپو مدل N100
 8. ماوس رپو مدل N1200S
 9. ماوس رپو مدل N200
 10. وب کم رپو مدل C260
 11. کیبورد و ماوس رپو مدل X120 PRO
 12. کیبورد و ماوس رپو مدل X120 PRO
 13. کیبورد و ماوس رپو مدل X125S